Quy định về tạm nộp thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp)

Quy định về tạm nộp thuế TNDN (Thu nhập doanh nghiệp)

Những quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bạn cần nắm rõ như sau:

1. Thời gian tạm nộp thuế TNDN:

  • Người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; 
  • Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

2. Xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý:

  • Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN tạm nộp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm.
Các trường hợpTrường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lênTrường hợp số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm)
Xử lýNộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toánNộp tiền chậm nộp
Thời gianTính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.Tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

3. Căn cứ xác định số thuế TNDN tạm nộp quý:

Người nộp thuế thuộc diện
lập báo cáo tài chính quý
Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý
Căn cứ– Báo cáo tài chính quý
– Các quy định của pháp luật về thuế
– Kết quả sản xuất, kinh doanh quý
– Các quy định của pháp luật về thuế

4. Quy định tổng số thuế TNDN tạm nộp:

  • Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. 
  • Trường hợp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.
  • Như vậy, thời hạn cuối cùng để tạm nộp 75% số thuế TNDN phải nộp là ngày 31/10 hàng năm.

Bài viết liên quan:

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON