Kê khai khấu trừ thuế với hóa đơn mua hàng trước khi thành lập doanh nghiệp

Kê khai khấu trừ thuế với hóa đơn mua hàng trước khi thành lập doanh nghiệp

1. Nguyên tắc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Nguyên tắc này được quy định tại Điểm B – Khoản 12, điều 14, thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh được kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền, bao gồm trường hợp:

Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

2. Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi (trừ các khoản chi không được trừ), nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT…

Như vậy, nếu trước khi được cấp giấy phép thành lập, doanh nghiệp có ủy quyền cho doanh nghiệp khác chi hộ các khoản chi phí liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội bắt buộc, công đoàn phí, thuế thu nhập cá nhân và các chi phí mua bán khác thì các hóa đơn, chứng từ liên quan mang tên doanh nghiệp được ủy quyền được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để hạch toán vào chi phí hợp lý được trừ của doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của `.

Tóm lược nội dung

Nguyên tắc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào như thế nào?

Nguyên tắc này được quy định tại Điểm B – Khoản 12, điều 14, thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi (trừ các khoản chi không được trừ), nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Bài viết liên quan:

————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON