Hồ sơ quyết toán thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp) chuẩn nhất bạn cần biết

cách làm quyết toán thuế tncn

Quyết toán thuế là việc cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế kiểm tra thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bao gồm tất cả các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp: Thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế môn bài,… Trong bài viết này, NewCA sẽ giúp các bạn nắm được những yếu tố cần thiết để làm hồ sơ quyết toán thuế TNDN.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế TNDN (Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC) như sau:

  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN.
  • Báo cáo tài chính năm.
  • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành (nếu có), như:
    • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (theo mẫu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN.
    • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN
  • Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như: Mẫu số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN.

Lưu ý khi làm hồ sơ quyết toán thuế TNDN

  • Doanh nghiệp thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khi khai quyết toán thuế TNDN năm thì theo mẫu số 04/ TNDN.
  • Doanh nghiệp thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN không phát sinh thường xuyên thì kê khai theo từng lần phát sinh, không kê khai quyết toán theo năm.

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ quyết toán thuế gồm những gì?

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN.
– Báo cáo tài chính năm.
– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành (nếu có)
– Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN
– Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết liên quan:

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON