Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất

Hóa đơn điện tử đã được sử dụng từ năm 2018, nhưng vẫn còn tồn tại những vấn đề khiến cho doanh nghiệp/tổ chức hoang mang, mắc phải những sai sót như hóa đơn điện tử sai thuế suất. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất.

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất dựa trên cơ sở pháp lý nào ?

Trước khi đi đến hướng giải quyết về xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất, thì các tổ chức/doanh nghiệp cùng tìm hiểu về căn cứ pháp lý thực hiện cho từng loại hóa đơn. Dựa vào đó, tùy thuộc vào từng loại hóa đơn mà doanh nghiệp sẽ áp dụng cho từng loại căn cứ pháp lý khác nhau.

Hiện nay, đa số doanh nghiệp thường sử dụng hóa đơn điện tử loại mới ban hành theo thông tư 78/2021/ TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP: căn cứ xử lý theo khoản 1 điều 7 theo thông tư 78 về hóa đơn điện tử và điều 19 Nghị định 123.

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất

Hóa đơn khi bị ghi sai thuế suất sẽ được chia thành nhiều trường hợp khác nhau. Để xử lý được sai sót trên, nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn bạn giải quyết – xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất theo đúng quy định của pháp luật:

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử viết sai thuế suất đã khai thuế nhưng chưa gửi cho người mua

Hóa đơn điện tử ghi sai thuế suất đã khai với cơ quan thuế, nhưng chưa gửi cho người mua, bên bán sẽ căn cứ vào điểm b khoản 2 điều 19 của nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất được tiến hành qua 2 bước:

  • Bước 1: Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót. Sau đó cơ quan thuế sẽ xem xét và thực hiện hủy hóa đơn điện tử điện tử đó trên hệ thống.
  • Bước 2: Bên bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để được cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử cũ rồi đem gửi cho người mua.

Trường hợp 2: Xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất khi đã gửi cho người mua

Với trường hợp 2, xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất sẽ có 2 cách để giải quyết:

Cách 1: Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã ghi sai mã số thuế

  • Người bán và người mua sẽ cùng nhau thỏa thuận về việc lập ra văn bản thỏa thuận hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn điện tử ghi sai thuế suất trước đấy. Khi đó, người bán và người mua sẽ ghi rõ sai sót (viết sai thuế suất). Khi đã thỏa thuận xong, người bán sẽ là người lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã viết sai thuế suất.
  • Bên bán cần lưu ý, khi lập hóa đơn điện tử mới, trên hóa đơn phải có dòng chữ:” Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số…”; “ký hiệu”; “gửi vào ngày…tháng…năm…” để phân biệt đâu là hóa đơn điện tử mới.

Cách 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử ghi sai thuế suất 

  • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận về hóa đơn viết sai thuế suất. Sau đó, người sẽ lập ra hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn ghi sai thuế suất
  • Hóa đơn điện tử thay thế bắt buộc phải có dòng chữ: ”Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số…”; “ký hiệu”; “gửi vào ngày…tháng…năm…”.

Như vậy, người bán ký số hóa đơn điện tử mới được thay thế hoặc đã được điều chỉnh cho hóa đơn viết sai thuế suất. Sau đó, người bán gửi lại hóa đơn điện tử đó đến cơ quan thuế. Sau khi cơ quan thuế xem xét và sẽ cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua.

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất
Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất

Trường hợp 3:  Xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất không có mã của cơ quan thuế

Với trường hợp này, các doanh nghiệp/tổ chức có thể tham khảo 2 cách xử lý như sau:

Cách 1: Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã ghi sai thuế suất

  • Người bán và người mua sẽ cùng nhau thỏa thuận về việc lập ra văn bản thỏa thuận hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn điện tử ghi sai thuế suất trước đấy. Khi đó, người bán và người mua sẽ ghi rõ sai sót (viết sai thuế suất). Khi đã thỏa thuận xong, người bán sẽ là người lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã viết sai thuế suất
  • Hóa đơn điều chỉnh phải có dòng chữ:” Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số…”; “ký hiệu”; “gửi vào ngày…tháng…năm…” để phân biệt đâu là hóa đơn điện tử đã được điều chỉnh

Cách 2: Lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã ghi sai thuế suất.

  • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ lỗi sai (ghi sai thuế suất). Sau đó người bán sẽ lập ra một hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử ghi sai trước đó.
  • Hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn cũ phải có dòng chữ: ”Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số…”; “ký hiệu”; “gửi vào ngày…tháng…năm…” để phân biệt đâu là hóa đơn điện tử mới

Người bán ký số hóa đơn điện tử mới được thay thế hoặc đã được điều chỉnh cho hóa đơn viết sai thuế suất. Sau đó, người bán gửi lại hóa đơn điện tử đó đến cơ quan thuế. Sau khi cơ quan thuế xem xét và sẽ cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua.

Lưu ý: Hóa đơn điện tử đã được điều chỉnh, hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn cũ khi đã được cơ quan thuế cấp mã thì sẽ không được hủy.

Tóm tắt nội dung

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất không có mã của cơ quan thuế

Cách 1: Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã ghi sai thuế suất
Cách 2: Lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã ghi sai thuế suất.

Căn cứ xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất?

Căn cứ xử lý hoá đơn điện tử theo khoản 1 điều 7 theo thông tư 78 về hóa đơn điện tử và điều 19 Nghị định 123.

Qua bài viết trên, chúng tôi hy vọng có thể giúp doanh nghiệp/tổ chức có thêm nhiều thông tin, tăng thêm độ hiểu biết để việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai thuế suất theo đúng quy định của pháp luật một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON