Việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa năm 2023 quy định như thế nào?

Việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa năm 2023 như thế nào?

Quy định của pháp luật về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế 2019, xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được thực hiện như sau:

Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì không tính tiền chậm nộp tương ứng với khoản tiền bù trừ trong khoảng thời gian từ ngày phát sinh khoản nộp thừa đến ngày cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ.

Những trường hợp không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh khoản số tiền nộp thừa trên sổ kế toán, trên hệ thống dữ liệu điện tử trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế 2019 sau đây:

– Cơ quan quản lý thuế đã thông báo cho người nộp thuế về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn trả nhưng người nộp thuế từ chối nhận lại số tiền nộp thừa bằng văn bản;

– Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, đã được cơ quan quản lý thuế thông báo về số tiền nộp thừa trên phương tiện thông tin đại chúng mà sau 01 năm kể từ ngày thông báo, người nộp thuế không có phản hồi bằng văn bản yêu cầu hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với cơ quan quản lý thuế;

– Khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế không bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế.

Việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa năm 2023 như thế nào?
Việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa năm 2023 như thế nào?

Thẩm quyền xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa

Thẩm quyền xử lý bù trừ khoản nộp thừa của cơ quan thuế và hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa được quy định cụ thể tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

(i) Thẩm quyền xử lý bù trừ khoản nộp thừa của cơ quan thuế

– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện:

+ Bù trừ trên hệ thống quản lý thuế khoản nộp thừa với khoản nợ, khoản thu phát sinh của người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm a.1, a.2 khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC do cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

+ Tiếp nhận, giải quyết văn bản đề nghị xử lý khoản nộp thừa của người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm a.4 khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC do cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu hoặc do cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ quản lý thu theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 3 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước thực hiện:

+ Bù trừ trên hệ thống quản lý thuế khoản nộp thừa của người nộp thuế do cơ quan thuế quản lý thu thuộc trường hợp quy định tại điểm a.1, a.2 khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Tiếp nhận, giải quyết văn bản đề nghị xử lý khoản nộp thừa của người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm a.4 khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC do cơ quan thuế quản lý thu.

– Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 3 Thông tư 80/2021/TT-BTC thực hiện:

+ Bù trừ trên hệ thống quản lý thuế khoản nộp thừa với khoản nợ, khoản thu phát sinh của người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm a.1, a.2 khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC do cơ quan thuế quản lý đối với khoản thu được phân bổ.

+ Phối hợp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp xử lý bù trừ khoản nộp thừa với khoản nợ, khoản thu phát sinh do nơi được hưởng khoản thu được phân bổ quản lý thu theo hướng dẫn tại điểm a.4 khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

(ii) Hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa

Người nộp thuế có khoản nộp thừa bù trừ với khoản nợ, khoản thu phát sinh theo quy định tại điểm a.4 khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì gửi hồ sơ đề nghị bù trừ khoản nộp thừa, gồm:

– Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Và các tài liệu liên quan (nếu có) đến cơ quan thuế có thẩm quyền xử lý khoản nộp thừa quy định tại khoản 3 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Lời kết

Như vậy, NewCA đã giải đáp câu hỏi việc xử số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa năm 2023 được quy định như thế nào? Hy vọng đem đến những thông tin hữu ích cho quý khách hàng. Các bạn hãy theo dõi bài viết trên website của NewCA để cập nhật các thông tin mới nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON