Ưu đãi giảm giá 50% khi đăng ký HĐĐT cho máy tính tiền

web newca

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 4517/TCT-DNNCN ngày 05/12/2022 về
việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (POS) đồng thời hỗ trợ khách hàng đăng ký
sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill và tạo thuận lợi cho đại lý, đối tác triển khai kinh
doanh, CyberLotus triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Chương trình áp dụng đối với tất cả các khách hàng đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử CyberBill
dành cho máy tính tiền (POS).

2. Nội dung chương trình

  • Giảm 50% phí dịch vụ hóa đơn khi đăng ký gói CyberBill dành cho máy tính tiền (POS) gói
    bất kỳ.
  • Miễn phí tích hợp phần mềm bán hàng POS.
  • Miễn phí kết nối, truyền nhận dữ liệu HĐĐT đến Tổng cục thuế.

3. Thời gian áp dụng

  • Chương trình áp dụng: từ ngày 15/02/2023 cho đến khi có thông báo điều chỉnh.

4. Đăng ký nhận ưu đãi

Nef Digital SEOON