Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động năm 2023 dành cho công ty và người lao động

anh thumbnail 8 1

Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản mà người sử dụng lao động và người lao động sử dụng khi có nhu cầu chấm dứt lao động. Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động năm 2023 đã được NewCA cập nhật trong bài viết này.

Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động năm 2023

Các bạn có thể tải ngay mẫu văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động tại đây
CÔNG TY[1] ……………
Số[2] ……………………. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________ 

THỎA THUẬN

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;

– Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP);

– Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;

– Căn cứ thỏa thuận của các bên,

         Hôm nay, ngày[3] …/…/2023, tại trụ sở chính của Công ty[4]……………………, chúng tôi gồm có:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty[5]: ……………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở chính[6]: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:…………………………………. Fax:                                                                      

Người đại diện theo pháp luật (ông/bà): ……………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………… Chức danh[7]: …………………………………………………………………

NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Họ và tên[8]: ……………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………….

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký thường trú: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên thỏa thuận và thống nhất các nội dung sau đây:

Điều 1: Chấm dứt hợp đồng lao động

1.1. Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động số[9] ………… ký kết ngày[10] …/…/…. giữa Công ty[11] …………………… và ông (bà)[12]……………………. kể từ ngày[13] …/…/2023.

1.2. Tất cả quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến Hợp đồng lao động nêu trên sẽ chấm dứt kể từ ngày[14] …/…/2023.

Điều 2. Trách nhiệm của Bên A

2.1. Thanh toán đầy đủ các khoản tiền dưới đây cho Bên B theo đúng Hợp đồng lao động và các thỏa thuận khác (nếu có):

         – Tiền lương: …………………….

         – Tiền ngày nghỉ hằng năm (cho những ngày nghỉ hằng năm người lao động chưa nghỉ hết): …………………….

         – Trợ cấp thôi việc[15]: …………………….

         – Các khoản tiền khác (nếu có): ……………………..

2.2. Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (nếu có) cho Bên B.

         2.3. Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B bàn giao công việc.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên B

         3.1. Thực hiện bàn giao công việc, tài sản (nếu có) cho Bên A theo đúng quy định.

         3.2. Thanh toán hết các khoản nợ (nếu có) cho Bên A trước ngày[16] …/…/…

3.3. Bảo mật các thông tin của Bên A mà Bên B có được trong thời gian làm việc cho Bên A.

Điều 4. Thỏa thuận khác

4.1. Các bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết của mình đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này.

4.2. Thỏa thuận này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một (01) bản để thực hiện.

BÊN A
(Ký tên; ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu của Công ty)
BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên) 
  

[1] Ghi tên của Công ty.

[2] Ghi số hiệu của Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

[3] Ghi ngày ký kết Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

[4] Ghi tên của Công ty nơi ký kết Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

[5] Ghi tên của Công ty.

[6] Ghi cụ thể địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

[7] Ghi chức danh tại Công ty của người đại diện theo pháp luật.

[8] Ghi đầy đủ họ và tên của người lao động.

[9] Ghi số hiệu của Hợp đồng lao động.

[10] Ghi ngày ký kết Hợp đồng lao động.

[11] Ghi tên của Công ty.

[12] Ghi họ và tên của người lao động.

[13] Ghi ngày chấm dứt Hợp đồng lao động (ngày này do các bên thỏa thuận).

[14] Ngày này do các bên thỏa thuận.

[15] Chỉ áp dụng đối với người lao động đã làm việc thường xuyên cho Công ty từ đủ 12 tháng trở lên (trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu).

[16] Ngày này do các bên thỏa thuận.

Hướng dẫn trả trợ cấp thôi việc trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn

Căn cứ theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động 2019, trong trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt trước hạn theo thỏa thuận của công ty và người lao động thì công ty có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên (trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội), cụ thể như sau:

– Mỗi năm làm việc được trả trợ cấp thôi việc bằng một nửa tháng tiền lương.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

– Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho công ty trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được công ty chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

thoa thuan cham dut hop dong lao dong

Trường hợp các bên được kéo dài thời hạn thanh toán khi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2019, công ty và người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

– Công ty chấm dứt hoạt động.

– Công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.

– Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình công ty; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của công ty.

– Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Lời kết

Trên đây là mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất năm 2023. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã đem lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Hãy tiếp tục theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON