Tải ngay mẫu thông báo phát hành biên lai điện tử (Mẫu 02/PH-BLG)

mẫu thông báo phát hành biên lai điện tử

Tải ngay mẫu thông báo phát hành biên lai điện tử (Mẫu 02/PH-BLG) cập nhật mới nhất trong bài viết dưới đây.

Khi nào phải thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in?

Theo khoản 1 Điều 36 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức thu phí, lệ phí trước khi sử dụng biên lai đặt in, tự in phải lập thông báo phát hành biên lai và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành biên lai gửi cơ quan thuế theo phương thức điện tử.

Tải mẫu thông báo phát hành biên lai điện tử

Link tải mẫu thông báo phát hành biên lai điện tử (Mẫu 02/PH-BLG) tại đây.

Mẫu thông báo phát hành biên lai điện tử

Nội dung thông báo phát hành biên lai

Nội dung Thông báo phát hành biên lai gồm các nội dung như sau:

  • Văn bản pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện hoạt động dịch vụ hoặc công việc quản lý nhà nước có thu phí, lệ phí.
  • Tên, mã số thuế, địa chỉ của tổ chức thu phí, lệ phí hoặc cơ quan được uỷ quyền thu phí, lệ phí hoặc được uỷ nhiệm lập biên lai thu phí, lệ phí
  • Các loại biên lai sử dụng (kèm theo biên lai mẫu). Biên lai mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên (phần) của biên lai (giao cho người nộp phí, lệ phí), có số biên lai là dãy các chữ số 0, in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên biên lai
  • Ngày bắt đầu sử dụng.
  • Tên, mã số thuế, địa chỉ của tổ chức nhận in biên lai (đối với biên lai đặt in); tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in biên lai (đối với biên lai tự in); tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp biên lai điện tử (đối với biên lai điện tử).
  • Ngày lập thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức thu phí, lệ phí. và Khi thay đổi toàn bộ hoặc một trong các chỉ tiêu về hình thức và nội dung của biên lai (kể cả nội dung bắt buộc và không bắt buộc), tổ chức thu phí, lệ phí phải gửi thông báo phát hành mới theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thông báo phát hành biên lai điện tử

Thủ tục phát hành biên lai điện tử như thế nào? trong trường hợp doanh nghiệp cần phát hành biên lai điện tử cần lưu ý thực hiện theo các bước theo quy định tại Điều 34  Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Doanh nghiệp, đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trước khi sử dụng biên lai điện tử trước khi sử dụng biên lai cần làm các thủ tục như sau:

Bước 1: Đăng ký sử dụng biên lai điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Doanh nghiệp, đơn vị thực hiện đăng ký sử dụng biên lai qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01/ĐK-BL Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Bước 2: Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ

Sau khi đăng ký sử dụng biên lai điện tử, trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng biên lai điện tử, Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB Nghị định  123/2020/NĐ-CP về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận doanh nghiệp, đơn vị đăng ký sử dụng biên lai điện tử.

Lưu ý: Trường hợp không chấp nhận do đăng ký sai sót cơ quan thuế sẽ thông báo cho doanh nghiệp, đơn vị được biết. Doanh nghiệp, đơn vị chỉnh sửa theo hướng dẫn và gửi đăng ký sử dụng biên lai điện tử mới theo quy định.

Bước 3: Hủy biên lai chứng từ giấy

Kể từ thời điểm doanh nghiệp, đơn vị được phép sử dụng biên lai điện tử thì phải thực hiện hủy những biên lai, chứng từ giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

Bước 4: Trường hợp thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng biên lai điện tử

Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng biên lai điện tử thì thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01/ĐK-BL Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bài viết trên đây giúp bạn đọc dễ dàng tải mẫu thông báo phát hành biên lai điện tử đúng quy định và gửi tới Cơ quan Thuế. Theo dõi nhiều bài viết cùng chủ đề trên NewCA nhé!

Nef Digital SEOON