Tải mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN trong quyết toán thuế

phụ lục thuế TNDN

Để hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp quyết toán thuế kèm Phụ lục ưu đãi thuế TNDN theo mẫu được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ tài chính. Tải mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN trong bài viết dưới đây.

Mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới

Mẫu 03-3A/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Link tải tại đây

Mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

Mẫu 03-3B/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (dự án đầu tư mở rộng)

Link tải tại đây

Mẫu phụ phụ lục ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc sử dụng nhiều lao động nữ

Mẫu 03-3C/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.

Link tải tại đây

Mẫu phụ phụ lục ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ

Mẫu 03-3D/TNDN: Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao.

Link tải tại đây

Mẫu ​​Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế 

Trường hợp có thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài thì người nộp thuế phải nộp thêm Phụ lục mẫu số 03-4/TNDN kèm theo tờ khai thuế TNDN mẫu số 03/TNDN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Link tải tại đây.

Mẫu Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Mẫu số 03-5/TNDN) theo Văn bản pháp luật hiện hành.

Link tải tại đây

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Trên thực tế không phải doanh nghiệp, đơn vị nào cũng được áp dụng ưu đãi thuế TNDN. Căn cứ theo Điều 18, Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

  • Một là: Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.
  • Hai là: Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.
  • Ba là: Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
hướng dẫn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp qua mạng

Lưu ý:

Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN và áp dụng thuế suất 20% đối với các khoản thu nhập như:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng gồm: chuyển nhượng vốn/ quyền góp vốn/ bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư/ quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản và thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

+ Thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác.

+ Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ngoài ra, trong kỳ tính thuế mà doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế được xác định như sau:

“Thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế bằng tổng thu nhập tính thuế nhân với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế”

Trên đây là những mẫu phụ lục ưu đãi thuế TNDN trong quyết toán thuế ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ tài chính, hy vọng sẽ hữu ích với bạn đọc của NewCA.

Nef Digital SEOON