Quy trình kiểm toán – Những điều doanh nghiệp nên biết

Quy trình kiểm toán - Những điều doanh nghiệp nên biết

Kiểm toán báo cáo tài chính là quy trình giúp tăng độ tin cậy thông tin do doanh nghiệp cung cấp. Nó là thước đo nhằm đánh giá kiểm toán báo cáo tài chính và ệ thống chuẩn mực kiểm toán và kế toán. Vậy đối tượng mục đích, nguyên tắc và quy trình kiểm toán như thế nào? Hãy cùng theo dõi các thông tin trong bài viết dưới đây.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Đây là việc kiểm tra, xác nhận về tính chính xác và trung thực. Nó hướng đến các số liệu, tài liệu kế toán và báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán. Nhằm phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Đối tượng của quy trình kiểm toán 

Đối tượng của công việc kiểm toán báo cáo tài chính là các báo cáo về tài chính. Bao gồm: 

 • Bảng cân đối kế toán, 
 • Báo cáo kết quả của hoạt động kinh doanh, 
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính,…

Mục đích của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Mục đích tổng quát: Tìm kiếm các bằng chứng để đưa ra các ý kiến về tính trung thực. Hơn nữa là tính hợp lý của thông tin trên bảng khai tài chính.

Mục đích kiểm toán chung: Xem xét và đánh giá tổng thể số tiền ghi trên các chu trình. Tất cả dựa trên cơ sở cam kết chung về trách nhiệm của nhà quản lý về những thông tin thu được thông qua khảo sát thực tế ở doanh nghiệp.

Nguyên tắc cơ bản của kiểm toán 

Kiểm toán báo cáo tài chính dựa trên 4 nguyên tắc cơ bản sau:

 • Tuân thủ pháp luật
 • Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp như: độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên mô, tính thận trọng và bảo mật
 • Tuân thủ các chuẩn mực chuyên môn
 • Kiểm toán viên cần có thái độ nghiêm túc mang tính nghề nghiệp

Các bước của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Thông thường, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính sẽ bao gồm 3 bước như sau:

Lập kế hoạch kiểm toán

Các kiểm toán viên cần lập kế hoạch kiểm toán, mô tả rõ ràng phạm vi dự kiến. Cùng với đó là cách thức tiến hành kiểm toán. Hơn nữa, bản kế hoạch cần đầy đủ, rõ ràng để làm cơ sở cho chương trình kiểm toán.

Các bước của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
Các bước của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Bắt đầu với thư mời kiểm toán, kiểm toán viên sẽ tìm hiểu nhu cầu doanh nghiệp. Với mục đích đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Tiếp đến, khi lập kế hoạch, kiểm toán cần có sự chuẩn bị về phương tiện và đội ngũ triển khai chương trình.

Lập kế hoạch kiểm toán chính là bước đầu của quy trình

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cần phải xác định và đánh giá được rủi ro có sai sót trọng yếu. Đó có thể là do gian lận hoặc nhầm lẫn ở cấp độ BCTC và cấp độ cơ sở dẫn liệu. Vì vậy, cần đề xuất thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro đã được đánh giá ấy.

Tiến hành thực hiện kiểm toán

Kiểm toán viên sẽ thực hiện theo phương pháp kỹ thuật thích ứng đối với từng đối tượng cụ thể nhằm thu thập được các số liệu chính xác. Quá trình này thực chất là việc triển khai một cách có chủ động và tích cực kế hoạch, chương trình kiểm toán. Từ đó, đưa ra ý kiến về tính xác thực, hợp lý trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Đây là giai đoạn kiểm toán viên thực hiện thủ tục kiểm soát, phân tích và kiểm tra chi tiết. Nó dựa trên kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Tổng hợp và thành lập ý kiến kiểm toán

Sau khi kết thúc quá trình phân tích, đánh giá, kiểm toán viên sẽ đưa ra kết luận ghi trong báo cáo hoặc biên bản kiểm toán. Các công việc cần thực hiện trước khi đánh giá quy trình kiểm toán bao gồm:

 • Xem xét những công khoản nợ ngoài dự kiến
 • Xem xét các sự việc xảy ra sau ngày kết thúc niên độ
 • Xem xét tính chất hoạt động của đơn vị
 • Thu thập thư giải trình từ Ban giám đốc (nếu có)

Tiếp đến, kiểm toán viên tổng hợp kết quả, lập báo cáo kiểm toán. Đồng thời, giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập (nếu có). Tất nhiên rằng, kết quả có thể là: Chấp nhận toàn phần hoặc không chấp nhận toàn phần.

Ý nghĩa của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Có thể thấy rằng, lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên của quy trình kiểm toán. Việc này mang ý nghĩa hỗ trợ được kế toán viên tập trung đúng mức vào các phần quan trọng của quá trình kiểm toán. 

 • Trợ giúp kế toán viên trong việc giải quyết những vấn đề để có thể xảy ra một cách kịp thời. 
 • Trợ giúp được kế toán trong việc tổ chức và quản lý đội ngũ kiểm toán một cách thích hợp. Nhằm đảm bảo việc kiểm toán được tiến hành hiệu quả.

Đồng thời hỗ trợ việc lựa chọn các thành viên nhóm kiểm toán có khả năng và năng lực chuyên môn tốt. Từ đó, để có thể xử lý các rủi ro dự kiến và phân công công việc phù hợp với từng thành viên. Đặc biệt, còn tạo điều kiện cho việc chỉ đạo và giám sát nhóm kiểm toán. Hỗ trợ việc điều phối các công việc cùng kế toán viên với đơn vị thành viên và chuyên gia thực hiện khi cần.

Ý nghĩa của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
Ý nghĩa của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Tóm tắt nội dung

Các bước của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Lập kế hoạch kiểm toán
Tiến hành thực hiện kiểm toán
Tổng hợp và thành lập ý kiến kiểm toán

Ý nghĩa của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

– Trợ giúp kế toán viên trong việc giải quyết những vấn đề để có thể xảy ra một cách kịp thời. 
– Trợ giúp được kế toán trong việc tổ chức và quản lý đội ngũ kiểm toán một cách thích hợp. Nhằm đảm bảo việc kiểm toán được tiến hành hiệu quả.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động kiểm tra đặc biệt. Từ đó, có thể xác minh được tính trung thực và hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán. Đồng thời là báo cáo tài chính của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Nhờ đó, đảm bảo được việc tuân thủ những chuẩn mực và các quy định được hiện hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON