Khi nào người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm thêm giờ mà không cần đồng ý?

Làm thêm giờ

Không ít người lao động khi được yêu cầu làm thêm giờ đều có chung thắc mắc mình có quyền từ chối hay bắt buộc phải làm? Vậy NewCA sẽ lên bài viết giải thích cho bạn hiểu khi nào người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ mà không cần sự đồng ý nhé?

Quy định về làm thêm giờ của người lao động

Tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 được hướng dẫn bởi Điều 59, 60, 61, 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

Làm thêm giờ

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

a) Phải được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

c) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

d) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

đ) Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Vậy, khi muốn sử dụng lao động làm thêm giờ, người sử dụng lao động cần tuân theo các quy định sau:

  • Được sự đồng ý của người lao động.
  • Đảm bảo tuân thủ số giờ làm thêm cho người lao động.

Ngoài ra, theo một số trường hợp quy định tại Điều 107, Khoản 3 của Bộ Luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có thể sử dụng lao động làm thêm giờ mà không vượt quá 300 giờ trong một năm.

Làm thêm giờ
Theo quy định pháp luật hiện hành, người lao động không được từ chối làm thêm giờ trong những trường hợp nào?

Trường hợp nào người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ mà không cần đồng ý?

Tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt như sau:

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

– Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

làm thêm giờ
Trường hợp nào không cần sự đồng ý của người lao động vẫn được yêu cầu làm thêm giờ? (Hình từ Internet)

Người lao động làm thêm giờ sẽ được tính lương như thế nào?

Theo quy định của Điều 98 của Bộ luật lao động năm 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm thì: Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm: 

– Vào ngày thường thì người lao động làm thêm giờ được trả lương ít nhất bằng 150%;

– Vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động khi làm thêm giờ sẽ được trả lương ít nhất bằng 200%;

– Vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất là bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. 

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định thì người lao động còn phải trả thêm 20% tiền lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết. Do đó thì khi người lao động làm thêm giờ thì sẽ được trả thêm lương như quy định. 

Mức xử phạt người sử dụng lao động khi bắt người lao động làm thêm mà không có sự đồng ý

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật;

b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động.

Lưu ý: theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì mức phạt quy định trên đây là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON