BHXH một lần: Cập nhật 11 sửa đổi quy định về phân cấp giải quyết, chi trả

sua doi quy trinh

Ngày 18/11/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 3503/QĐ-BHXH sửa đổi một số quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH. Để biết rõ hơn về những thay đổi này, cùng NewCA theo dõi bài viết dưới đây.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam:

1. Sửa đổi tiểu tiết b tiết 1.1.2 điểm 1.1 khoản 1 Điều 2 như sau:

“b) Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH tỉnh chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt do BHXH tỉnh giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả (đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện).”

2. Sửa đổi bổ sung tiết 1.2.3 điểm 1.2 khoản 1 Điều 2 như sau:

“1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả (đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện); danh sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề theo phân cấp thu.”

3. Sửa đổi tiểu tiết a tiết 2.1.2 điểm 2.1 khoản 2 Điều 2 như sau:

“a) Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; các khoản trợ cấp BHXH lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng và các chế độ trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận tiền mặt tại cơ quan bưu điện; chi trợ cấp thất nghiệp bằng tiền mặt cho người lao động.”

4. Sửa đổi điểm 2.1 khoản 2 Điều 7 như sau:

“2.1. Lập danh sách chi trả một lần

2.1.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH

Hàng ngày, căn cứ dữ liệu giải quyết hưởng các chế độ, trợ cấp BHXH một lần (bao gồm cả các khoản trợ cấp một lần kèm theo chế độ BHXH hàng tháng mà người hưởng đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân); Thông báo chuyển hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ tử tuất một lần và lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà người hưởng có khoản trợ cấp một lần kèm theo từ huyện/tỉnh khác; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc khấu trừ tiền BHXH, lập Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Danh sách C97-HD); theo phân cấp với các hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển đến Bộ phận Kế hoạch tài chính.”

2.1.2. Trách nhiệm của Phòng chế độ BHXH

“Thực hiện như quy định tại tiết 2.1.1 điểm này và chuyển đến phòng Kế hoạch tài chính”

5. Sửa đổi tiểu tiết a tiết 2.2.2 điểm 2.2 khoản 2 Điều 7 như sau:

“a) Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng sau kèm theo các khoản trợ cấp một lần bằng tiền mặt (nếu có) đối với người hưởng từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng (Danh sách C72a-HD) theo các hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt”.

6. Sửa đổi tiểu tiết b tiết 3.1.1 điểm 3.1 khoản 3 Điều 7 như sau:

“b) Chuyển Danh sách C97-HD chi bằng tiền mặt do Bưu điện huyện chi trả trên địa bàn tỉnh cho Bưu điện tỉnh; chuyển Danh sách C97-HD (bao gồm danh sách do BHXH huyện chi trả và danh sách do bưu điện huyện chi trả) cho Bộ phận Kế hoạch – Tài chính để chi trả và theo dõi, đối chiếu quyết toán với Bưu điện huyện.”

7. Sửa đổi tiểu tiết b tiết 3.1.2 điểm 3.1 khoản 3 Điều 7 như sau:

“b) Căn cứ số tiền do cơ quan Bưu điện chi trả bằng tiền mặt theo Danh sách C97-HD để chuyển kinh phí cho Bưu điện tỉnh.”

8. Sửa đổi tiết 5.1.1 điểm 5.1 khoản 5 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“5.1.1. Tiếp nhận danh sách, kinh phí; tổ chức chi trả các chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển sang; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng; quản lý người hưởng; thanh quyết toán và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của BHXH Việt Nam và hợp đồng đã ký;”

9. Sửa đổi tiết 5.2.1 điểm 5.2 khoản 5, Điều 7 được sửa đổi như sau:

“5.2.1. Thực hiện chi trả các chế độ BHXH một lần bằng tiền mặt theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển sang; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hàng tháng; quản lý người hưởng; thanh quyết toán với BHXH huyện và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của BHXH Việt Nam và hợp đồng đã ký.”

Điều 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh Hợp đồng ủy quyền chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện đã ký giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/11/2022. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Lời kết

Những thay đổi trên có thể ảnh hưởng phần nào tới quá trình đăng ký và chi trả cho BHXH của người dân. Hy vọng bài viết của NewCA đã cung cấp cho bạn đọc đầy đủ thông tin về những thay đổi này để các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp tránh gặp nhiều bất lợi trong quá trình khai báo.

Nef Digital SEOON