Những hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp

sử dụng hoá đơn không hợp pháp

Tổng hợp những hành vi được xem là hành vi sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

07 hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, việc sử dụng hóa đơn, chứng từ trong các trường hợp sau đây là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp:

(1) Hóa đơn, chứng từ giả;

(2) Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

(3) Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

(4) Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

(5) Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

(6) Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(7) Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Cách tìm và khắc phục sai đơn vị tính trên hóa đơn điện tử
Các trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Mức phạt sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bất hợp pháp hóa đơn

Hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì sẽ không bị xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn theo Điều 28 Nghị định này.

Theo đó, việc xử phạt sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn được quy định như sau:

Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn có mức phạt 20 – 40 triệu đồng, buộc hủy hóa đơn đã sử dụng (Điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP)

Sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm:

  • Giảm số tiền thuế phải nộp; hoặc
  • Tăng số tiền thuế được hoàn/miễn/giảm

Nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định thì nhận mức phạt:

– Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định

– Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định và tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước

– Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có).

Sử dụng hoá đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hoá đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp/tăng số tiền thuế được hoàn/miễn/giảm sẽ bị phạt:

– Phạt tiền 01 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên

– Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện hành vi trên mà không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

– Phạt tiền 02 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện hành vi trên mà có một tình tiết tăng nặng

– Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện hành vi trên có hai tình tiết tăng nặng

– Phạt tiền 03 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện hành vi trên có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên

– Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước

Trường hợp đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định

– Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có)

Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng hoá đơn không hợp pháp

Cách tra cứu hoá đơn bất hợp pháp nhanh chóng?

Doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký thì cơ quan thuế sẽ không thực hiện cấp mã số thuế cho tờ hoá đơn đó, khi doanh nghiệp nhận được hoá đơn nhưng chưa được cấp mã thì phải xem lại và liên hệ với người bán hàng để xử lý.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tra cứu tình trạng hoạt động của đối tác bằng cách truy cập Tra cứu thông tin người nộp thuế.

Ví dụ về trường hợp sử dụng hoá đơn bất hợp pháp?

  • Trường hợp sử dụng hoá đơn đúng 1 phần nội dung hoặc giả toàn bộ nội dung;
  • Trường hợp sử dụng hoá đơn mua vào của tổ chức, cá nhân để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn chứng từ để gian lận trốn thuế.
Nef Digital SEOON