Kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa các nền tảng CSDL khác nhau: Những điều cần lưu ý

quy trinh ket CSDL

Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDL) về dân cư là nguồn dữ liệu quan trọng trong nhiều thủ tục khai báo hành chính công khác nhau. Tuy nhiên các cơ quan, tổ chức cần lưu ý một số quy định khi có nhu cầu kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu Quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác. Bài viết dưới đây của NewCA sẽ tổng hợp chi tiết những quy định đó.

Quy trình kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin khác

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 46/2022/TT-BCA quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác. Theo Thông tư, quy trình kết nối bao gồm hai phần: Các cơ quan, tổ chức quản lý hệ thống thông tin gửi văn bản đề nghị kết nối và Cơ quản quản lý CSDL Quốc gia về dân cư tiến hành cấp phép kết nối, chia sẻ và khai thác nguồn dữ liệu.

Về văn bản đề nghị kết nối với CSDL gửi cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư Bộ Công an, cơ quan, tổ chức quản lý hệ thống thông tin cần lưu ý đảm bảo khai báo đầy đủ các nội dung sau:

  • Đơn vị đăng ký
  • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao
  • Tên hệ thống thông tin, CSDL đề nghị được kết nối, chia sẻ
  • Thông tin cán bộ phụ trách kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin
  • Mục đích, phạm vi, nội dung thông tin, số lượng trường thông tin cần chia sẻ
  • Dịch vụ đăng ký sử dụng trong CSDL Quốc gia về dân cư, tài liệu mô tả kỹ thuật thành phần hệ thống có kết nối với CSDL Quốc gia về dân cư

Sau khi nhận được văn bản từ phía các cơ quan, tổ chức quản lý hệ thống thông tin, cơ quan quản lý CSDL Quốc gia về dân cư Bộ Công an sẽ thực hiện những nhiệm vụ chia sẻ, kết nối dữ liệu bao gồm:

  • Cung cấp tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong CSDL Quốc gia về dân cư cho cơ quan, tổ chức có đề nghị kết nối
  • Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức thực hiện kết nối, điều chỉnh phần mềm và kiểm thử kỹ thuật các dịch vụ chia sẻ, khai thác thông tin trong CSDL Quốc gia về dân cư.
  • Phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức có đề nghị kết nối.

Những quy tắc các cơ quan, tổ chức cần chấp hành khi kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu Quốc gia

Cơ sở dữ liệu Quốc gia là nguồn thông tin quan trọng và cần được đảm bảo tính bảo mật cao, bởi lẽ đó, những cơ quan, tổ chức quản lý thông tin có nhu cầu khai thác nguồn dữ liệu này cần tuân thủ những quy định được ban hành trong Thông tư 46/2022/TT-BCA như sau:

– Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo đảm các quy định về bảo mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, không được xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trừ trường hợp pháp luật khác có quy định.

– Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an có trách nhiệm kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân được kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm điều kiện hạ tầng hệ thống thông tin, mô hình kết nối, cấu trúc dữ liệu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm mà cơ quan, tổ chức quản lý thông tin cần có khi kết nối, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

– Tuân thủ các quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật về quản lý, kết nối và chia sẻ và sử dụng thông tin;

– Khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng phạm vi cho phép, nội dung thống nhất về chia sẻ thông tin;

– Chia sẻ thông tin quy định tại Điều 4 Thông tư này cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

-Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an về những sai sót của thông tin đã chia sẻ hoặc khai thác, sử dụng.

– Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết các vướng mắc trong quá trình kết nối, chia sẻ và khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn có quyền:

– Khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQGVDC theo chức năng, nhiệm vụ và mục đích đăng ký với cơ quan quản lý CSDLQGVDC.

– Đề nghị cơ quan quản lý CSDLQGVDC Bộ Công an giải quyết các vướng mắc làm ảnh hưởng đến quyền khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQGVDC.

Cách giải quyết khi gặp sự cố, vướng mắc trong việc kết nối, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 46/2022/TT-BCA, khi gặp sự cố, vướng mắc cần giải đáp trong quá trình thực hiện kết nối, khai thác thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia thì Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị xử lý sự cố, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc trong quá trình thao tác, sử dụng các chức năng, thực hiện kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua:

+ Địa chỉ thư điện tử [email protected].

+ Qua số điện thoại liên hệ.

+ Qua làm việc tại trụ sở cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.

+ Bằng văn bản đề nghị hỗ trợ, giải quyết vướng mắc.

Lời kết

Bài viết trên đã nêu lên những vấn đề tổng quan khi các cá nhân, cơ quan, tổ chức quản lý thông tin cần chú ý khi sử dụng, kết nối, chia sẻ và khai thác nguồn dữ liệu quan trọng về dân cư. Hy vọng các cơ quan, tổ chức có thể thuận lợi trong quá trình sử dụng nguồn dữ liệu này, phục vụ một cách tối ưu nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Nef Digital SEOON