Những lưu ý nổi bật về quảng cáo thương mại năm 2023

nhung luu y noi bat ve quang cao thguong ami 1

Năm 2023, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động quảng cáo thương mại thì cần lưu ý những vấn đề gì? Trong bài viết này, NewCA sẽ đưa ra những mục mà doanh nghiệp cần biết về quảng cáo thương mại.

Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình (Điều 102 Luật Thương mại 2005).

Khi thực hiện quảng cáo thương mại năm 2023, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau đây:

Chủ thể có quyền quảng cáo thương mại năm 2023

Căn cứ Điều 103 Luật Thương mại 2005 thì thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam có quyền quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện việc quảng cáo thương mại cho mình.

Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp thực hiện hoạt động quảng cáo thương mại. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại để thực hiện quảng cáo cho thương nhân mà mình đại diện.

Thương nhân nước ngoài muốn quảng cáo thương mại về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại Việt Nam thực hiện.

Sản phẩm được phép sử dụng để quảng cáo thương mại năm 2023

Theo quy định tại Điều 105 Luật Thương mại 2005, sản phẩm quảng cáo thương mại gồm những thông tin chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại được thể hiện bằng các hình thức sau:

– Hình ảnh;

– Hành động;

– Âm thanh;

– Tiếng nói;

– Chữ viết;

– Biểu tượng;

– Màu sắc;

– Ánh sáng.

Phương tiện được phép sử dụng để quảng cáo thương mại năm 2023

Theo quy định tại Điều 106 Luật Thương mại 2005, phương tiện quảng cáo thương mại là công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại, bao gồm:

– Các phương tiện thông tin đại chúng;

– Các phương tiện truyền tin;

– Các loại xuất bản phẩm;

– Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác;

– Các phương tiện quảng cáo thương mại khác.

Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại nêu trên phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời phải bảo đảm các yêu cầu tại Điều 107 Luật Thương mại 2005 sau đây:

– Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin, chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm;

– Tuân thủ quy định về địa điểm quảng cáo, không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;

– Đúng mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại chúng.

Lưu ý: Thương nhân có quyền đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại theo quy định của pháp luật (Điều 108 Luật Thương mại 2005).

quang cao thuong mai

Các quảng cáo thương mại bị cấm năm 2023

Căn cứ Điều 109 Luật Thương mại 2005 (được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 35 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019) thì doanh nghiệp bị cấm sử dụng các quảng cáo thương mại sau đây:

– Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

– Quảng cáo có sử dụng sản phẩm quảng cáo, phương tiện quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái với quy định của pháp luật.

– Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo.

– Quảng cáo thuốc lá, rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên và các sản phẩm, hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị trường Việt Nam tại thời điểm quảng cáo.

– Lợi dụng quảng cáo thương mại gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

– Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cùng loại của thương nhân khác.

– Quảng cáo sai sự thật về một trong các nội dung số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ hàng hóa, chủng loại, bao bì, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của hàng hoá, dịch vụ.

– Quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình bằng cách sử dụng sản phẩm quảng cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; sử dụng hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo khi chưa được tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

– Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật.

Những lưu ý khi kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại năm 2023

Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại là hoạt động thương mại của thương nhân để thực hiện việc quảng cáo thương mại cho thương nhân khác (Điều 104 Luật Thương mại 2005). Trong đó:

– Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (Điều 110 Luật Thương mại 2005).

– Bên thuê quảng cáo thương mại có các quyền tại Điều 111 Luật Thương mại 2005 sau đây, trừ trường hợp có thỏa thuận khác:

+ Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

– Bên thuê quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ tại Điều 112 Luật Thương mại 2005 sau đây, trừ trường hợp có thỏa thuận khác:

+ Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này;

+ Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

– Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các quyền tại Điều 113 Luật Thương mại 2005 sau đây, trừ trường hợp có thỏa thuận khác:

+ Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

– Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ quy định tại Điều 114 Luật Thương mại 2005 sau đây, trừ trường hợp có thỏa thuận khác:

– Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;

– Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Những lưu ý đối với người phát hành quảng cáo thương mại năm 2023

Người phát hành quảng cáo thương mại là người trực tiếp phát hành sản phẩm quảng cáo thương mại (Điều 115 Luật Thương mại 2005).

Căn cứ Điều 116 Luật Thương mại 2005, người phát hành quảng cáo thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

– Tuân thủ các quy định về sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại nêu tại Mục 3;

– Thực hiện hợp đồng phát hành quảng cáo đã giao kết với bên thuê phát hành quảng cáo;

– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Lời kết

Quảng cáo thương mại là hoạt động không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã đem lại những thông tin bổ ích, giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn khi triển khai các hoạt động quảng cáo thương mại.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON