Chi tiết luật Giao dịch điện tử 2023 mới nhất

luật giao dịch điện tử 2023

Luật Giao dịch điện tử 2023 đã được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2023 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Cùng NewCA tìm hiểu chi tiết những điểm mới trong luật Giao dịch điện tử 2023.

Công bố Luật Giao dịch điện tử 2023

Vào sáng ngày 17/7/2023, Văn phòng Chủ tịch nước công bố pháp lệnh của Chủ tịch nước với 8 luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, trong đó có Luật Giao dịch điện tử.

Luật Giao dịch điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 trong đó gồm 8 chương, 53 điều. Luật Giao dịch điện tử năm 2023 đã có sự kế thừa, sửa đổi bổ sung 33 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Giao dịch điện tử năm 2005.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về hóa đơn điện tử tại NewCA

8 điểm mới trong Luật Giao dịch điện tử 2023

Luật mới không quy định nội dung, điều kiện, hình thức của giao dịch điện tử

Về phạm vi điều chỉnh, Luật Giao dịch điện tử giúp nhiều luật hiện nay có ngay hiệu lực thi hành trên môi trường số.

Theo Điều 1 Luật Giao dịch điện tử 2023, quy định việc thực hiện giao dịch bằng phương thức điện tử và không quy định về nội dung, điều kiện, hình thức của giao dịch điện tử.

Trường hợp luật khác quy định hoặc quy định giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử thì được áp dụng theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2023. Trường hợp luật khác quy định không được thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử thì thực hiện theo quy định của luật đó.

Sửa đổi, bổ sung các khái niệm “chữ ký số”, “chữ ký điện tử”, “hợp đồng điện tử”

Tại Điều 3 Luật Giao dịch điện tử 2023, các khái niệm về chữ ký số, chữ ký điện tử, dấu thời gian, dữ liệu số, chứng thư điện tử, môi trường điện tử, người trung gian, dịch vụ chứng thực chữ ký số, hợp đồng điện tử… được bổ sung, sửa đổi. Cụ thể:

– Chữ ký điện tử là chữ ký được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu để xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể đó đối với thông điệp dữ liệu.

– Chữ ký số là chữ ký điện tử sử dụng thuật toán khóa không đối xứng, gồm khóa bí mật và khóa công khai, trong đó khóa bí mật được dùng để ký số và khóa công khai được dùng để kiểm tra chữ ký số. Chữ ký số bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và tính chống chối bỏ nhưng không bảo đảm tính bí mật của thông điệp dữ liệu.

– Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.

– Dữ liệu điện tử là dữ liệu được tạo ra, xử lý, lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Điều kiện để chữ ký số được xác định là chữ ký điện tử

Tại Khoản 3 Điều 22 Luật Giao dịch điện tử 2023, chữ ký số nếu đáp ứng những điều kiện sau sẽ được công nhận là chữ ký điện tử:

– Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký đối với thông điệp dữ liệu

– Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ gắn duy nhất với nội dung của thông điệp dữ liệu được chấp thuận.

– Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký tại thời điểm ký.

– Mọi thay đổi đối với thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện.

– Phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số.

– Phương tiện tạo chữ ký số phải bảo đảm dữ liệu tạo chữ ký số không bị tiết lộ, thu thập, sử dụng cho mục đích giả mạo chữ ký; bảo đảm dữ liệu được dùng để tạo chữ ký số chỉ có thể sử dụng một lần; không làm thay đổi dữ liệu cần ký.

Quy định rõ ràng, cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử

Căn cứ Điều 6 Luật Giao dịch điện tử 2023, có 8 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử, cụ thể:

 • Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.
 • Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu.
 • Giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.
 • Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.
 • Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử.
 • Cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử.
 • Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định.

Bổ sung điều kiện thông điệp dữ liệu khi chuyển đổi từ văn bản giấy

Thông điệp dữ liệu được chuyển đổi từ văn bản giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Thông tin trong đó được bảo đảm toàn vẹn như văn bản giấy;

– Thông tin trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu.

– Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ văn bản giấy sang thông điệp dữ liệu và thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi.

– Trường hợp văn bản giấy là giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, văn bản chấp thuận khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành thì phải có thêm chữ ký số của cơ quan, tổ chức thực hiện chuyển đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về giao dịch điện tử

Luật Giao dịch điện tử 2023 đã chỉ rõ về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng điện tử. Luật quy định giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

Các giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước gồm: Giao dịch điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước; Giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau; Giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dữ liệu mở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ.

Luật quy định cơ quan nhà nước được thuê chuyên gia từ ngân sách nhà nước hằng năm để tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu. Quy định này bước đầu tháo gỡ khó khăn về việc sử dụng kinh phí sự nghiệp cho công tác duy trì, vận hành hệ thống thông tin gồm thuê tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu.

Bổ sung quy định về giá trị pháp lý của chứng thư điện tử

Tại Điều 19 Luật Giao dịch điện tử năm 2023, bổ sung quy định về giá trị pháp lý của chứng thư điện tử như sau:

Thông tin trong chứng thư điện tử có giá trị pháp lý khi đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Chứng thư điện tử được ký bằng chữ ký số của cơ quan, tổ chức phát hành.
 • Thông tin trong chứng thư điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh.
 • Trường hợp pháp luật yêu cầu chỉ ra thời gian liên quan đến chứng thư điện tử thì chứng thư điện tử phải có dấu thời gian.

Trên đây là chi tiết 8 nội dung mới trong Luật Giao dịch điện tử 2023. Những sửa đổi, bổ sung mới của Luật Giao dịch điện tử 2023 sẽ tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc các ngành, lĩnh vực chuyển đổi hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số.

Công Ty Cổ Phần NewCA

Nef Digital SEOON