Lệ phí môn bài năm 2023: Nhiều điểm doanh nghiệp cần lưu ý

Mon bài New

Lệ phí môn bài hay thuế môn bài là một trong các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nộp định kỳ theo năm. Trong năm 2023, các doanh nghiệp cần lưu ý gì về loại lệ phí này? Cùng NewCA tham khảo trong bài viết dưới đây.

Lệ phí môn bài là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa có bất kỳ quy định cụ thể nào về khái niệm “lệ phí môn bài”.

Tuy nhiên, lệ phí môn bài (hay trước đây thường được gọi là thuế môn bài) là khoản thu nhà nước mà tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức hoặc dựa vào doanh thu của năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

le phi mon bai

Các đối tượng phải nộp lệ phí môn bài năm 2023

Căn cứ Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế 2019), người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, bao gồm:

Thứ nhất, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

Thứ ba, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Thứ năm, tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ sáu, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các nội dung nêu trên (từ thứ hai đến thứ năm).

Thứ bảy, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12).
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Mức nộp lệ phí môn bài năm 2023

Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc điều lệ hợp tác xã hoặc căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư mà tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ nộp lệ phí môn bài như sau:

STTCăn cứSố tiền
1Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng03 triệu đồng/năm
2Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống02 triệu đồng/năm
3Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác01 triệu đồng/năm

Các tổ chức nêu trên có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Mức nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ kinh doanh

Căn cứ vào tổng doanh thu mà mức nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

STTDoanh thuSố tiền
1Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm
2Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
3Trên 500 triệu đồng/năm01 triệu đồng/năm

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm mới ra kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

 • Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (trừ cá nhân cho thuê tài sản) là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 • Đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại một địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài cho địa điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân phát sinh cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài cho từng địa điểm là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của các địa điểm của năm tính thuế, bao gồm cả trường hợp tại một địa điểm có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản.

Nộp tờ khai lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Nộp lệ phí môn bài hàng năm

 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
 • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
 • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
 • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Khai, nộp lệ phí môn bài ở đâu?

Địa điểm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp hồ sơ khai lệ phí môn tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh: Doanh nghiệp khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính.

(Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019 và điểm k khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

Địa điểm nộp tiền lệ phí môn bài

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp tiền lệ phí môn bài tại một trong các địa điểm sau:

– Tại Kho bạc Nhà nước.

– Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

– Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế.

– Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

(Căn cứ khoản 1 Điều 56 Luật Quản lý thuế 2019).

Lời kết

Bài viết trên đã nêu đầy đủ những thông tin mà doanh nghiệp cần biết về lệ phí môn bài năm 2023. Để cập nhật thêm nhiều bài viết bổ ích, các bạn đừng quên theo dõi website của NewCA nhé.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON