3 thông tin quan trọng về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

3 thông tin quan trọng về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động kiểm toán đang ngày càng trở nên phổ biến và khẳng định vai trò của mình đối với việc minh bạch về các số liệu, thông tin tài chính. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp 3 thông tin quan trọng về khái niệm, mục tiêu và quy trình kiểm toán. 

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra, xác nhận tính chính xác và trung thực của số liệu, tài liệu kế toán và báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là để phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, đây cũng là thước đo hệ thống chuẩn mực kế toán và đánh giá kiểm toán báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

Hầu hết mọi công việc kiểm toán báo cáo tài chính sẽ do bộ phận kiểm toán doanh nghiệp đảm nhận nhằm phục vụ cho các đối tượng như nhà quản lý, chính phủ, ngân hàng, nhà đầu tư… Cụ thể:

 • Đối với ban quản lý: Phải cho thấy những tồn tại, sai sót đang gặp phải nhằm tìm ra giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.
 • Đối với ngân hàng hay các nhà đầu tư: Công việc này giúp cho nhà đầu tư xem xét lại việc cho vay vốn của mình dựa trên tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.
Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?
Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Mục tiêu của kiểm toán trong báo cáo tài chính

Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính là các báo cáo về tài chính. Hay nói chính xác hơn, đó là các thông tin trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán dựa vào các bằng chứng thu thập được để đối chiếu với các tiêu chuẩn; đặc biệt là các chuẩn mực kiểm toán, những quy định pháp lý về kế toán và các quy định liên quan khác.

Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đảm bảo mức độ trung thực, hợp lý của những báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Vậy nên, có thể thấy mục tiêu khái quát của kiểm toán báo cáo tài chính sẽ bao gồm:

 • Giúp cho kiểm toán viên và doanh nghiệp đưa ra ý kiến xác nhận báo cáo tài chính được lập nên trên cơ sở chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, hoặc được chấp nhận, tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh tính trung thực.
 • Giúp cho doanh nghiệp thấy rõ được những tồn tại, sai sót để kịp thời tìm ra giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.

Việc đạt được các mục tiêu kiểm toán sẽ được thể hiện thông qua kết quả kiểm toán cuối cùng. 

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Để thu thập được đầy đủ thông tin để làm căn cứ kết luận về tính trung thực của báo cáo tài chính, kiểm toán viên cần xây dựng được quy trình kiểm toán chính xác và cụ thể. Theo đó, quy trình này sẽ bao gồm 3 bước như sau:

 • Lập kế hoạch.
 • Thực hiện kiểm toán.
 • Tổng hợp, hình thành ý kiến kiểm toán và kết luận.

Lập kế hoạch, đánh giá rủi ro và đề ra biện pháp xử lý những rủi ro đã đánh giá

Trước hết, các kiểm toán viên cần lập kế hoạch kiểm toán, mô tả rõ ràng phạm vi dự kiến và cách thức tiến hành kiểm toán. Bên cạnh đó, cần lập bản kế hoạch cần đầy đủ, rõ ràng để làm cơ sở cho chương trình kiểm toán.

Bắt đầu từ thư mời, kiểm toán viên sẽ tìm hiểu khách hàng, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Tiếp đến, khi lập kế hoạch, cần có sự chuẩn bị về phương tiện và nhân viên triển khai chương trình.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán và kiểm toán viên còn cần phải xác định và đánh giá rủi ro. Thông thường, lý do trọng yếu dẫn đến sai sót là do gian lận hoặc nhầm lẫn ở cấp độ BCTC và cấp độ cơ sở dẫn liệu. Từ đó, kiểm toán viên sẽ đề xuất thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro khi đã được đánh giá.

Các kiểm toán viên cần lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính
Các kiểm toán viên cần lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Tiến hành thực hiện kiểm toán

Kiểm toán viên sẽ thực hiện theo phương pháp kỹ thuật thích ứng với từng đối tượng cụ thể để có thể thu thập được số liệu chính xác. Quy trình này cần được triển khai một cách chủ động và tích cực trong kế hoạch, chương trình kiểm toán để đưa ra được ý kiến về tính xác thực và hợp lý trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Đây sẽ là giai đoạn kiểm toán viên thực hiện các thủ tục phân tích, kiểm tra chi tiết. Đặc biệt là dựa trên kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

Tổng hợp và lên ý kiến kiểm toán

Sau khi hoàn thành phân tích, đánh giá, kiểm toán viên sẽ đưa ra kết luận ghi trong báo cáo tài chính. Các công việc cụ thể sẽ cần thực hiện trước khi đánh giá bao gồm:

 • Xem xét các khoản nợ ở ngoài dự kiến
 • Xem xét các sự việc xảy ra ngay sau ngày kết thúc niên độ
 • Xem xét tính hoạt động của đơn vị
 • Thu thập thư giải trình của Ban giám đốc (nếu có)

Cuối cùng, kiểm toán viên tổng hợp lại kết quả, lập báo cáo kiểm toán và giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập (nếu có). Theo đó, kết quả kiểm toán có thể là: Chấp nhận toàn phần hoặc Không chấp nhận toàn phần.

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra, xác nhận tính chính xác và trung thực của số liệu, tài liệu kế toán và báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trong doanh nghiệp.

Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính

– Giúp cho kiểm toán viên và doanh nghiệp đưa ra ý kiến xác nhận báo cáo tài chính được lập nên trên cơ sở chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, hoặc được chấp nhận, tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh tính trung thực.
– Giúp cho doanh nghiệp thấy rõ được những tồn tại, sai sót để kịp thời tìm ra giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

– Lập kế hoạch, đánh giá rủi ro và đề ra biện pháp xử lý những rủi ro đã đánh giá
– Tiến hành thực hiện kiểm toán
– Tổng hợp và lên ý kiến kiểm toán

Với những thông tin về khái niệm, mục tiêu và quy trình kiểm toán báo cáo tài chính trên đây, hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích đối với bạn trong những kế hoạch sắp tới.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON