Toàn văn hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 2023

chuan muc ke toan new 1

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 2023 gồm những chuẩn mực kế toán nào? Áp dụng theo văn bản pháp luật nào? Bài viết dưới đây của NewCA sẽ cho các bạn những thông tin khái quát nhất về vấn đề này.

Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán là những quy định về cách thức ban hành trong việc lập cũng như giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Đây là quy định được các tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành.

Ở Việt Nam, Bộ Tài Chính là cơ quan chịu trách nhiệm ban hành.

Điều 7. Chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán – Luật Kế toán 2015

1. Chuẩn mực kế toán gồm những quy định và phương pháp kế toán cơ bản để lập báo cáo tài chính.

2. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gồm những quy định và hướng dẫn về nguyên tắc, nội dung áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm kế toán, kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

3. Bộ Tài chính quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Hệ thống chuẩn mực kế toán VAS

Chuẩn mực kế toán Việt Nam là phiên âm tiếng Việt của Vietnam Accounting Standards (VAS), được hình thành dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS). Hệ thống chuẩn mực kế toán được xem xét và ban hành vào khoảng từ năm 2000 đến 2005 bởi Bộ Tài chính. Với 26 chuẩn mực theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với đặc điểm kinh tế mà lại vừa phù hợp với trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam tại thời điểm được ban hành.

chuan muc ke toan

Chuẩn mực kế toán Việt Nam và thế giới 

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là các chuẩn mực kế toán toàn cầu do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành và quy định để hướng dẫn việc lập và trình bày các báo cáo tài chính. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sử dụng IFRS làm cơ sở, tuy nhiên hai chuẩn mực này cũng có những điểm khác biệt chính về thuật ngữ, phương pháp áp dụng và phạm vi trình bày.

Cách trình bày báo cáo tài chính

Một bộ báo cáo tài chính chuẩn dựa trên chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả HĐKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu; và Thuyết minh BCTC, bao gồm tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng cũng như các thuyết minh khác.

Bộ báo cáo tài chính dựa trên Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả HĐKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dựa theo IFRS, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được xây dựng dựa trên Bảng cân đối kế toán đầu và cuối năm tài chính và có thể bao gồm một số thông tin từ Số cái kế toán. Còn dựa theo VAS, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập dựa trên sổ quỹ tiền mặt và sổ quỹ tài khoản ngân hàng tương ứng.

Hệ thống tài khoản

Bộ Tài chính Việt Nam phát hành bảng hệ thống tài khoản thống nhất dùng cho Báo cáo tài chính theo VAS của Doanh nghiệp bao gồm Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

IFRS không có quy định về hệ thống tài khoản, doanh nghiệp có thể tạo ra hệ thống tài khoản phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.

Các chuẩn mực kế toán mới nhất 2023

Tính đến hiện tại, Bộ Tài chính đã có 05 đợt ban hành và công bố chuẩn mực kế toán Việt Nam (tổng cộng gồm 26 chuẩn mực kế toán). Cụ thể như sau:

I. 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành trong đợt 1

1. Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho.

2. Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình.

3. Chuẩn mực số 04 – Tài sản cố định vô hình.

4. Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác.

Các chuẩn mực này được ban hành kèm theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính (được hướng dẫn thực hiện bởi Thông tư 161/2007/TT-BTC, Thông tư 202/2014/TT-BTC).

II. 06 chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành trong đợt 2

5. Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung.

6. Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản.

7. Chuẩn mực số 10 – ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái.

8. Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng.

9. Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay.

10. Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các chuẩn mực này được ban hành kèm theo Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2022 của Bộ Tài chính (được hướng dẫn thực hiện bởi Thông tư 161/2007/TT-BTC, Thông tư 202/2014/TT-BTC).

III. 06 chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành trong đợt 3

11. Chuẩn mực số 05 – Bất động sản đầu tư.

12. Chuẩn mực số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

13. Chuẩn mực số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh.

14. Chuẩn mực số 21 – Trình bày báo cáo tài chính.

15. Chuẩn mực số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.

16. Chuẩn mực số 26 – Thông tin về các bên liên quan.

Các chuẩn mực này được ban hành kèm theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ Tài chính (được hướng dẫn thực hiện bởi Thông tư 161/2007/TT-BTC, Thông tư 202/2014/TT-BTC).

IV. 06 chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành trong đợt 4

17.  Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

18. Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.

19. Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

20. Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ.

21. Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận.

22. Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán.

Các chuẩn mực này được ban hành kèm theo Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ Tài chính (được hướng dẫn thực hiện bởi Thông tư 20/2006/TT-BTC).

V. 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành trong đợt 5

23. Chuẩn mực số 11 – Hợp nhất kinh doanh.

24. Chuẩn mực số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng.

25. Chuẩn mực số 19 – Hợp đồng bảo hiểm.

26. Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu.

Các chuẩn mực này được ban hành kèm theo Quyết định 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ Tài chính (được hướng dẫn thực hiện bởi Thông tư 21/2006/TT-BTC).

Lời kết

Trên đây là những khái niệm, thông tin khái quát nhất về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 2023. Để tìm hiểu chi tiết hơn về các chuẩn mực này, bạn đọc có thể xem tại đây. Hy vọng bài viết đã đem lại những thông tin bổ ích cho doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Nef Digital SEOON