Hướng dẫn chế độ tử tuất cho người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH

hướng dẫn chế độ tử tuất cho người lao động

Công văn 1880/BHXH-CSXH ngày 21/06 có quy định về việc thực hiện chế độ BHXH với người lao động tại các đơn vị còn nợ, chưa đóng đủ BHXH. Tại đây cũng có thông tin về các chế độ liên quan đến tử tuất. Cụ thể như sau.

Giải quyết trợ cấp mai táng với đối tượng lo mai táng khi thuộc 1 trong các trường hợp sau:

  • Người lao động có thời gian thực hiện đóng BHXH bắt buộc đủ 12 tháng trở lên theo Luật BHXH 2014.
  • Người lao động có tổng thời gian thực đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện đủ 60 tháng trở lên theo quy định tại Luật BHXH 2014.

Giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng với thân nhân

  • Tiến hành giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng với thân nhân của người lao động có đủ 15 năm thực đóng BHXH bắt buộc trở lên theo Luật BHXH 2014. 
  • Nhân thân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà không chọn hưởng trợ cấp tuất 1 lần. 
  • Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cần được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 68 của Luật BHXH 2014.
chế độ tử tuất cho người lao động

Giải quyết hưởng trợ cấp tuất 1 lần

  • Người lao động chưa đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc theo quy định.
  • Người lao động đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc mà nhân thân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng có nguyện vọng muốn hưởng 1 lần theo quy định.
  • Người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, bao gồm thời gian chưa đóng tiền BHXH và không có nhân thân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của Luật BHXH 2014.
  • Người lao động đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, không bao gồm thời gian chưa đóng BHXH, không có nhân thân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định.

Khi khoán tiền BHXH chưa được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác thì cần giải quyết trợ cấp tuất 1 lần bổ sung tương tự với hưởng BHXH 1 lần theo quy định của Công văn 1880/BHXH-CSXH năm 2013.

Các trường hợp xem xét chưa giải quyết

Với người lao động có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 15 năm trở lên, nhưng thời gian thực đóng chưa đủ 15 năm, có nhân thân đủ điều kiện và đề nghị hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì chưa xem xét về việc giải quyết này.

Trên đây là chi tiết về hưởng chế độ tử tuất với người lao động tại đơn vị chưa đóng đủ BHXH theo quy định. Đơn vị doanh nghiệp, tổ chức muốn đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến BHXH có thể tham khảo phần mềm BHXH điện tử của NewCA. Với nhiều tính năng ưu việt, phần mềm hỗ trợ tối đa các thủ tục về kê khai bảo hiểm và quy trình tham gia của người lao động. Nhờ đó doanh nghiệp tối ưu được nhiều nguồn lực và chi phí.

Để nhận tư vấn cụ thể hơn về các tính năng của phần mềm doanh nghiệp có thể để lại thông tin tại đây: https://newca.vn/dm/bhxh-dien-tu/ 

Nef Digital SEOON