Nâng cấp ứng dụng ứng dụng NTĐT 3.3.0, ứng dụng eTax 1.5.0, ứng dụng iTaxViewer 1.5.0

Để đáp ứng Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp ứng dụng NTĐT, eTax , iTaxViewer.

1, iTaxViewer phiên bản 1.5.0 đáp ứng triển  khai cho các Ngân hàng đã thực hiện nâng cấp ứng dụng theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC, cụ thể các nội dung nâng cấp như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng NTĐT phiên bản 3.3.0 và ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.5.0

STT Nội dung Chi tiết
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nâng cấp các chức năng lập giấy nộp tiền/lập giấy nộp tiền nộp thay theo mẫu C1-02/NS quy định tại Thông tư 84.

– Cho phép Người nộp thuế nộp tiền thuế bằng USD trong trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng đồng USD.

– Bổ sung ‘Số tham chiếu’ trên giấy nộp tiền để phục vụ công tác quản lý, tra cứu Giấy nộp tiền..

– Bổ sung ‘Mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu’: Cho phép NNT lựa chọn Ngân hàng trong danh sách ngân hàng ủy nhiệm thu, mục đích là giúp cho NNT lựa chọn Ngân hàng phù hợp với điều kiện thanh toán của mình trên cơ sở danh sách Ngân hàng ủy nhiệm thu do hỗ trợ ngay trên ứng dụng. NNT phải chọn thông tin này để thông tin thanh toán được thực hiện đúng luồng.

– Bổ sung cập nhật thông tin văn bản căn cứ của khoản nộp: Hỗ trợ người nộp thuế nộp trong các trường hợp nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền gồm: Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác.

– Bổ sung cập nhật thông tin chi tiết về văn bản căn cứ của khoản nộp: Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo, Ngày quyết định/Ngày thông báo.

– Thay đổi định dạng kỳ thuế gồm:

+ Nộp thuế theo lần phát sinh: DD/MM/YYYY (ghi theo ngày nộp hồ sơ thuế);

+ Nộp thuế theo tháng: 00/MM/YYYY;

+ Nộp thuế theo quý: 00/Qx/YYYY;

+ Nộp thuế theo kỳ nộp trong năm: 00/Kx/YYYY;

+ Nộp thuế theo năm: 00/CN/YYYY;

+ Nộp thuế theo quyết toán năm: 00/QT/YYYY;

+ Nộp thuế theo quyết định/ thông báo: DD/MM/YYYY (ghi theo ngày trên quyết định/ thông báo).

+ Bổ sung thông tin: Số nguyên tệ.

 

1.2 Nâng cấp các chức năng tra cứu GNT – Cho phép NNT có thể tra cứu GNT theo loại tiền, số tham chiếu.

– Cho phép NNT có thể xem chi tiết GNT theo mẫu Thông tư số 84/2016/TT-BTC và Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

1.3 Nâng cấp chức năng tra cứu thông báo (NNT) – Cho phép NNT có thể tra cứu thông báo kết quả nộp thuế cho GNT theo mẫu Thông tư số 84/2016/TT-BTC (Bỏ thông tin số giấy nộp tiền thay bằng số tham chiếu, bổ sung loại tiền).

– Chức năng cho phép NNT tra cứu thư thông báo về việc tiếp nhận thư tra soát của cơ quan thuế.

1.4 Bổ sung chức năng Lập thư tra soát (NNT) – Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến Khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, người nộp thuế lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị Điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế.
1.5 Bổ sung chức năng tra cứu thư tra soát. – Chức năng cho phép NNT tra cứu thư tra soát và kết quả tra soát do CQT gửi.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.0:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.0 sẽ đáp ứng được các nội dung cập nhật nêu trên. Tổ chức/Cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài iTaxViewer tại đây

Đồng thời, từ ngày 10/11/2018 hệ thống NTĐT và Hệ thống eTax đáp ứng song song 02 mẫu Giấy nộp tiền (Đối với các Ngân hàng chưa triển khai Thông tư 84 sẽ theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC như hiện tại và đối với các Ngân hàng triển khai theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC sẽ theo mẫu mới), tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu tại ứng dụng NTĐT 3.3.0, eTax 1.5.0, iTaxViewer 1.5.0, thay cho các phiên bản trước đây.

Trong quá trình cài đặt và sử dụng nếu khách hàng gặp bất kỳ khó khăn và cần giải đáp vấn đề gì thì vui lòng liên hệ trực tiếp đến số 19002066 nhánh số 1 hoặc gửi ý kiến đến hòm thư: [email protected] để được hỗ trợ.

(Nguồn: Tổng cục thuế – gdt.gov.vn)

Bài viết cùng chuyên mục