Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.1.5

Tiếp tục triển khai theo kiến trúc và công nghệ mới, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.5 nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và một số nội dung phát sinh. Bao gồm các nội dung sau:

1. Cập nhật yêu cầu nghiệp vụ phát sinh Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN)

1.1: Cập nhật tại màn hình Kỳ tính thuế:

– Từ tháng phải thuộc kỳ tính thuế, từ tháng >= tháng 1 của năm tính thuế,

– Đến tháng <= tháng 12 của năm tính thuế,

– Kiểm tra từ tháng, đến tháng không được lớn hơn ngày hiện tại.

– Từ tháng, đến tháng phải thuộc kỳ tính thuế

1.2: Cập nhật chức năng kê khai Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (05-3BK-QTT-TNCN):

– Cập nhật chỉ tiêu [22] – Đến tháng: Thông tin bắt buộc nhập, nhập kiểu mm/yyyy, kiểm tra Đến tháng [22] >= Từ tháng [21] và đến tháng phải thuộc kỳ tính thuế (<= đến tháng tại màn hình kỳ tính thuế)

2. Nâng cấp một số nội dung của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.4

2.1: Chức năng kê khai Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN):

– Cập nhật cho phép sửa chỉ tiêu [22] – Trong đó: cá nhân cư trú có hợp đồng lao động.

– Cập nhật tổng hợp dữ liệu lên chỉ tiêu [33], [34] trên tờ khai chính.

2.2: Chức năng kê khai Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN): Cập nhật nguyên tắc làm tròn dữ liệu khi kiểm tra ràng buộc chỉ tiêu [11] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [9] x [10].

2.3: Chức năng kê khai Tờ khai Quyết toán của cá nhân (02/QTT-TNCN): Cập nhật ràng buộc cột Ngày sinh [11] – Từ tháng [16] cho phép Ngày sinh <= Từ tháng.

2.4: Chức năng kê khai Quyết toán TNDN năm (03/TNDN): Cập nhật không bắt ràng buộc chỉ tiêu [8] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu ([4] + [5] – [6] – [7]) tại Phụ lục 02 của tờ khai 03/TNDN.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 09/03/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp trên, các tổ chức, cá nhân nộp thuế lưu ý sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.5 thay cho các phiên bản trước đây.

Đây là bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK mà các Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải tại đây. Trong quá trình cài đặt và sử dụng nếu cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới số kỹ thuật 19002066 nhánh số 1 hoặc gửi mail đến địa chỉ: support@newca.vn để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Nguồn: Tổng cục Thuế (gdt.gov.vn)

Bài viết cùng chuyên mục