Thời gian ký điện tử quá lâu


Hỏi :  Khi tôi thực hiện “ Kí điện tử” mà thời gian ký tờ khai quá lâu phải làm như thế nào?

Trả lời:

Nguyên nhân không “Kí điện tử” do môi trường Java trên máy không hoạt động
Bước 1: Kiểm tra xem máy tính đã cài java chưa?
– Nếu chưa cài java thực hiện download Java tại đường link :http://www.java.com
Sau khi cài java xong thực hiện các bước 2 bên dưới.
– Nếu máy tính đã cài java kiểm tra java đang cài phiên bản bao nhiêu? Nếu phiên bản java thấp hơn java 7u75, đề nghị NNT thực hiện gỡ bỏ java cũ và thực hiện cài java mới.

Bước 2: Cấu hình cài đặt Java
– Vào Control Panel Hiển thị như hình

kdt1

– Chọn Sercurity và cài đặt như hình:

kdt2

Chọn nút Apply

– Chọn Generel và chọn nút View như hình:

kdt3.1

Hiển thị màn hình:

kdt4

– Chọn tất cả các dòng trong bảng và chọn button xóa ‘X’

kdt5
Thực hiện tương tự bước 4 cho các item trong combobox ‘Show’.

kdt6

Bước 3: Lưu ý khi ký điện tử

– Trên GNT khi chọn nút ‘Ký và Nộp’ hiển thị màn hình

kdt7

Thực hiện chọn checkbox và chọn button Run:

– Hệ thống hiển thị cảnh báo thì chọn ‘Allow’ như hình:

kdt8
– Hệ thống sẽ hiển thị màn hình yêu cầu nhập mã PIN Chữ ký số.