Hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Tổng cục Thuế đã có Công văn 786/TCT- KK gửi các cục thuế về việc hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh (HKD) lên doanh nghiệp (DN) theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NÐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Thuế, DN chuyển đổi từ HKD được cấp mới mã số DN theo giấy chứng nhận đăng ký DN, mã số thuế của HKD chấm dứt hiệu lực (bao gồm toàn bộ mã số thuế 10 số của HKD và các mã số thuế 13 số địa điểm kinh doanh của HKD trên toàn quốc).

Tổng cục Thuế cũng lưu ý: Mã số thuế của HKD khi chấm dứt hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng làm mã số thuế cá nhân của người đại diện HKD.

Về nghĩa vụ thuế của HKD, theo Tổng cục Thuế, HKD phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Trường hợp HKD không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ HKD kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của HKD theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ HKD, chủ HKD (người đại diện HKD) phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của HKD, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

Để xử lý chấm dứt hiệu lực mã số thuế của HKD và chuyển nghĩa vụ thuế của HKD, Tổng cục Thuế cho biết, sau khi nhận được giao dịch hoàn thành cấp giấy chứng nhận đăng ký DN của hệ thống ĐKKD truyền sang, hệ thống thông tin thuế tự động cập nhật mã số thuế (bao gồm mã số thuế 10 số và các mã số thuế 13 số) về trạng thái 03 “Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” với lý do 21 “chuyển đổi HKD thành doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Tổng cục Thuế yêu cầu, cơ quan thuế quản lý DN cùng địa bàn và HKD thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế của HKD, đồng thời có trách nhiệm rà soát đối chiếu nghĩa vụ thuế của HKD, đôn đốc HKD hoành thành nghĩa vụ thuế.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, trong tháng 03/2019, Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp một số chức năng của ứng dụng TMS để xử lý hồ sơ đăng ký DN, chấm dứt hiệu lực mã số thuế của HKD và chuyển/nhận nghĩa vụ thuế.

Trong tháng 7/2019, Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp chức năng để cơ quan thuế lập thông báo về việc HKD đã chuyển lên DN trên ứng dụng và cơ quan thuế quản lý DN.

Nếu khách hàng còn vấn đề gì thắc mắc và cần tư vấn cụ thể hơn có thể liên hệ trực tiếp tới số 19002066 nhánh số 1 hoặc gửi mail đến địa chỉ: support@newca.vn để được hỗ trợ và giải đáp.

Nguồn: Tổng cục Thuế (gdt.gov.vn)

Bài viết cùng chuyên mục